vineri, 16 septembrie 2011

Calendar privind alegerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale

- Pana la 14.09.2011 - publicarea datei adunarilor generale, precum si a perioadei de depunere a candidaturilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
- Pana la 15.09.2011 - publicarea calendarului stabilit pentru desfasurarea alegerilor, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
- eel mai tarziu la 15.09.2011 - transmiterea calendarului catre parchete;
- eel mai tarziu la 16.09.2011 - afisarea calendarului la sediul tuturor parchetelor;
- 20.09.2011 - emiterea anunjului de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, publicarea acestuia pe pagina de Internet a CSM si transmiterea prin circulars catre procurori prin intermediul comitetelor electorale de la parchete;
- eel mai tarziu la 21.09.2011 - afisarea anun^ului de catre comitetele electorale locale la sediul tuturor parchetelor;
- 21.09.2011 - data limits pentru intocmirea listei electorale de catre comitetele electorale locale, care sa cuprinda procurorii cu drept de vot;
- 22.09.2011 - afisarea copiei listei electorale de catre fiecare comitet electoral local si comunicarea unui duplicat al listei intocmite de catre comitetele electorale locale de la parchetele de pe langa tribunale, catre comitetele electorale de la parchetele de pe langa curdle de apel;
- 29.09.2011, ora 16,00 - termenul limita pentru depunerea contestatiilor la listele electorale;
- 06.10.2011 - termenul limita pentru solutionarea contestatiilor la listele electorale, prin decizia comitetului electoral local;
- 06.10.2011 - comunicarea deciziilor prin care au fost solujionate contestable la listele electorale;
- 20.09.2011-11.10.2011 - perioada in care pot fi depuse candidaturile la colegiile de conducere ale parchetelor de pe langa curtile de apel, insotite de documentele prevazute de art. 7 alin. 4 din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 14.10.2011, ora 16.00 - termenul limita de completare a lipsurilor candidaturilor (art. 10 alin. 4 din Regulament);
- 17.10.2011 - termenul limita de comunicare a deciziei de respingere a candidaturii (dovada de comunicare a deciziei trebuie sa poarte aceasta data) ;
- eel mai tarziu la 17.08.2011 - data limita pentru informarea Consiliului Superior al Magistraturii despre respingerea unei candidaturi si transmiterea duplicatului de pe decizie, impreuna cu copia documentelor depuse de candidat;
- 24.10.2011, ora 16.00 - termenul limita de depunere a contestatiilor impotriva deciziei de respingere a candidaturii (art. 10 alin. 8 din Regulament);
- 31.10.2011 - termenul limita de solutionare a contestatiilor de catre Comitetul Electoral Permanent; comunicarea deciziilor catre contestatari si comitetele electorale locale;
- 01.11.2011 - intocmirea listei de candidal' de catre comitetele electorale din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel; inaintarea listei si a documentelor prevazute la art. 7 alin. 4 din Legea nr.317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, catre procurori, prin intermediul comitetelor electorale locale; transmiterea candidaturilor care intrunesc conditiile legale si a copiilor documentelor prevazute la art. 7 alin. 4 din lege catre Consiliul Superior al Magistraturii;
- 01.11.2011 - afisarea listei si a documentelor sus-mentionate de catre comitetele electorale locale la sediul tuturor parchetelor;
- 17.10.2011 - convocarea de catre presedintii comitetelor electorale de la parchetele de pe langa curtile de apel, prin anunt public, a adunarilor generale pentru desemnarea candidatilor, cu precizarea zilei, orei si locului de desfasurare;
- invitarea votantilor la intalniri cu candidatii pentru perioada 02. - 14.11.2011;
- 02. - 08.11.2011 - tiparirea buletinelor de vot de catre comitetele electorale de la parchetele de pe langa curtile de apel si inaintarea acestora comitetelor electorale din raza teritoriala, in numarul prevazut de lege;
- 10.11.2011 - transmiterea unei copii a buletinelor de vot pentru adunarea generala din circumscriptiile parchetelor de pe langa curtile de apel catre Consiliul Superior al Magistraturii;
- 15.11.2011, ora 13,00 - data primei adunari generale privind alegerile primare pentru desemnarea candidatilor in conformitate cu dispozifiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 15.11.2011 - publicarea, de catre comitetele electorale locale, a anunfului cu privire la data si locul pentru continuarea adunarii generale, in cazul in care aceasta nu a fost legal constituita si afisarea acestuia la sediile parchetelor vizate;
- 16.11.2011 - comunicarea de catre presedintii adunarilor generale a unui duplicat al procesului verbal al adunarii generale catre Consiliul Superior al Magistraturii;
- 18.11.2011, ora 13,00 - continuarea adunarii generale pentru desemnarea candidatilor, in cazurile in care aceasta nu a fost legal constituita la prima convocare;
- 21.11.2011 - comunicarea de catre presedintele adunarii generale a unui duplicat al procesului verbal al adunarii generale catre Consiliul Superior al Magistraturii, in cazul celei de-a doua convocari;
- 02.12.2011, respectiv 05.12.2011 (in cazul celei de-a doua convocari), ora 16,00 - data limita de depunere a contestatiilor cu privire la legalitatea procedurilor de desemnare a candidatilor la Consiliul Superior al Magistraturii (art. 20 alin. 2 din Regulament);
- 08.12.2011, respectiv 13.12.2011 - data limita de solutionare a contestatiilor de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii; comunicarea solutiei motivate;
- 14.12.2011 - convocarea adunarilor generale pentru alegerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii, de catre presedintii comitetelor electorale locale, prin anunt public, cu precizarea datei, a orei si a locului de desfasurare;
- 15.12.2011 - intocmirea de catre Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii a proiectului listei cu procurorii desemnafi pentru a Candida;
- 20.12.2011 - termen limita de verificare si validare de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a proiectului listei candidatilor si de stabilire a formei si a confinutului buletinelor de vot;
- 21.12.2011 - publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii a listei de candidafi; transmiterea listei de candidal §i a documentelor prevazute de art. 7 alin. 4 din Legea nr.317/2004, republicata, catre comitetele electorale locale; afisarea listelor si a documentelor la sediile parchetelor;
- 27.-29.12.2011 - tiparirea buletinelor de vot prin grija Comitetului Electoral Permanent;
- 04.- 05.01.2012 - transmiterea buletinelor de vot catre comitetele electorale locale; afisarea unui buletin de vot la sediul parchetelor indata dupa primire;
- 14.12.2011 - 06.01.2012 - organizarea de intalniri ale colectivelor de procurori cu candidatii;
- 09.01.2012, ora 13,00 - data adunarilor generale pentru alegerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii;
- 10.01.2012 - anuntul scris cu privire la data si locul pentru noua adunare generala, in cazul in care in care nu s-a putut vota sau daca nu a existat cvorum;
- 10.01.2012 - transmiterea de catre presedintele fiecarei adunari generale, catre Consiliul Superior al Magistraturii, a unui duplicat al procesului verbal al adunarii generale;
- 11.11.2011, ora 13,00 - noile adunari generale pentru alegerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul repetarii acestora;
- 12.11.2011 - transmiterea de catre presedintele fiecarei adunari generale, catre Consiliul Superior al Magistraturii, a unui duplicat al procesului verbal al adunarii generale, in cazul celei de-a doua convocari;
- 26.01.2012, respectiv 30.01.2012 (in cazul celei de-a doua convocari), ora 16,00 - data limita de depunere a contestatiilor cu privire la procedura de alegeri (art. 28 alin. 2 din Regulament);
- 01.02.2012, respectiv 02.02.2012 (in cazul existenfei celei de-a doua convocari) - data limita de solutionare a contestatiilor de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, intocmirea listei privind numarul de voturi obtinute de catre fiecare candidat si stabilirea rezultatelor alegerilor; informarea judecatorilor si procurorilor alesi;
- 02.02.2012- publicarea rezultatelor alegerilor pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii; transmiterea rezultatelor alegerilor cStre toate parchetele ; afisarea rezultatelor la sediul tuturor parchetelor;
- 02.02.2012 - solicitarea verificarii judecatorilor si procurorilor alesi de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
- 09.02.2012 - inaintarea rezultatelor votului catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea validarii membrului ales ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu