miercuri, 3 august 2011

Regulamentul de vânzare a locuinţelor A.N.L. din Timişoara


Prin HCLMT nr. 261/26.07.2011 s-a aprobat Regulamentul de vânzare a locuintelor A.N.L. situate în imobilele identificate ca B1 si B2, situate pe raza Municipiului Timisoara, str. Miloia nr. 51
etapa 2003

·        preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate;

 • Locuinţele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora dupa expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntrerupta către acelas titular si / sau catre persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în conditiile legii, fara ca vânzarea sa fie conditionata de vârsta solicitantului.


Cererea de cumpărare, (întocmită în formă olografă de către titularul contractului de închiriere), se va depune la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, Camera 12 ghişeul 9 sau 10, împreună cu următoarele documente:

  1. contractul de închiriere, cu viza de prelungire  pe anul  2011 – în original
  2. chitanţa de achitare a chiriei la zi - în copie
  3. adeverinţă de la Asociaţia de locatari din care să rezulte că locuieşte efectiv in apartament si este cu cheltuielile de întreţinere achitate la zi – în original
  4. carte de identitate a titularului de contract si/sau soţiei, soţului  şi după caz a copiilor majori (sau pentru copii care deţin C.I.) – în copie
  5. certificate nastere ale copiilor minori –în copie
  6. certificat de căsătorie (după caz)- în copie
  7. sentinţă de divorţ (după caz) –în copie
  8. în cazul persoanelor aflate în întreţinere se va prezenta sentinţa/decizia de încredinţare – în copie
  9. declaraţii notariale ale titularului de contract şi după caz a soţului/soţiei, precum şi a altor persoane aflate în întreţinerea titularului de contract, membrii ai familiei acestuia, din care să rezulte că nu detin o alta locuinta în proprietate, inclusiv casa de vacanta
 7. adeverinţe cu venitul brut, pentru titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia care sunt înscrişi în contractul de închiriere ( după caz soţ/soţie/copii/ sau alte persoane aflate în întreţinere)
8.  pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din profesii liberale, se va prezenta dovadă pentru veniturile realizate eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice
9.  sau alte acte după caz pe care titularul contractului le consideră necesare în dovedirea condiţiilor de eligibilitate la vânzarea locuinţei A.N.L.

După analizarea dosarului, titularul de contract va fi înştiinţat în scris, pentru a i se comunica dacă este eligibil/neeligibil pentru a se proceda la vânzarea către acesta a locuinţei.
Solicitantul, după primirea adresei de eligibilitate, se va prezenta în cadrul programului cu publicul, la Direcţia Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile - camera 223, pentru a se exprima asupra modului de plată a locuinţei şi în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu