luni, 8 august 2011

Primăria caută doi consileri pentru finanţare internaţională

În data de 6 septembrie, de la ora 10 - proba scrisă, Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, adică pentru 2 posturi consilier la Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala.
DOSARUL DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Termenul de depunere al dosarului: 26.08.2011
Bibliografia se ridică de la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, Serviciul Resurse Umane – camera 8 (parter).
Informatii suplimentare la telefon: 0256-408352 si pe adresa wwwprimariatm.ro. Posturi publice vacante/2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu